سرعت هوا در کانال‌ها عبارت است مسافت طی شده در واحد زمان که معمولا به صورت خطی فوت در هر دقیقه یا fpm بیان می‌شود. با ضرب کردن سرعت هوا در مساحت سطح خروجی هوا می‌توان میزان حجم هوا را بدست آورد. که جریان هوا معمولا به صورت فوت مکعب بر دقیقه و یا cfm اندازه گرفته می‌شود.

Q(CFM)=A*V(FPM)

برای محاسبه سرعت استاندارد هوا در كانال‌های رفت و برگشت بر حسب نوع كاربری می‌توان از جدول زیر استفاده كرد.

*سرعت مجاز  هوا در كانال بر حسب FPM


Airflow in ducts

Maximum velocity

 - Maxi flow rate < 175 CFM (300 m³/h)

490 ft/min ( 2.5 m/s)

- Maxi flow rate < 590 CFM (1000 m³/h)

590 ft/min ( 3 m/s)

 - Maxi flow rate < 1200 CFM (2000 m³/h)

785 ft/min ( 4 m/s)

 - Maxi flow rate < 2350 CFM (4000 m³/h)

980 ft/min ( 5 m/s)

 - Maxi flow rate < 5900 CFM (10000 m³/h)

1180 ft/min ( 6 m/s)

 - Maxi flow rate > 5900 CFM (10000 m³/h)

1380 ft/min ( 7 m/s)

نوع كاربری
کانال اصلی
کانال فرعی(شاخه ها)
کاربرد
رفت
برگشت
رفت
برگشت
منازل
1000
800
600
600
آپارتمان
1500
1300
1200
1000
اتاق هتل
1500
1300
1200
1200
اتاق بستری بیمار
1500
1300
1200

کتابخانه
1800
1400
1400

سالن تئاتر
1300
1100
1000

دفاتر اداری
2000
1500
1600

رستوران
2000
1500
1600

فروشگاه
2000
1500
1600

بانک
2000
1500
1600

کافه تریا
2000
1500
1600

صنایع
3000
1600
2500